1 2 3 4 5

Gi?i thi?u v?

Gi?i thi?u v?

Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng

Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng là m?t ??i h?c tr?ng ?i?m thu?c t?nh Qu?ng ??ng, là m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao mang ??m ??c s?c qu?c t? hoá, là m?t c? s? quan tr?ng trong l?nh v?c ?ào t?o nh?n tài qu?c t? hoá, nghiên c?u ng?n ng? - v?n hoá, ngo?i th??ng và chi?n l??c qu?c t? ? vùng Hoa Nam. Hi?n có sinh viên h? chính quy 20454 ng??i, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh h?n 2000 ng??i, sinh viên cao ??ng, tu nghi?p có vi?c làm và l?u h?c sinh n??c ngoài h?n 13 nghìn ng??i. 

L?ch s? c?a tr??ng

Ti?n th?n c?a tr??ng là H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Ch?u và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Ch?u. H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Ch?u ???c thành l?p vào n?m 1965, là m?t trong ba tr??ng ??i h?c và vi?n tr?c thu?c B? Giáo d?c. H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Ch?u ???c thành l?p vào n?m 1980, tr?c thu?c B? Ngo?i th??ng (nay là B? Th??ng m?i), là m?t trong nh?ng tr??ng m? ??u x?y d?ng ngành h?c kinh t? và th??ng m?i qu?c t?. Tháng 6 n?m 1995, H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Ch?u và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Ch?u sát nh?p thành tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng. Tháng 10 n?m 2008, H?c vi?n cao ??ng Tài chính - Kinh t? Qu?ng ??ng sát nh?p vào tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng.

Ba khu tr??ng

Tr??ng n?m ? Qu?ng Ch?u - m?t thành ph? lich s? v?n hoá n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, c?ng là trung t?m kinh t? c?a vùng Hoa Nam, t?t c? ba khu ..........more>>

Ca?c ??n v? gia?ng da?y

Ca?c ??n v? nghiên c??u khoa ho?c

Giao l?u qu?c t?

Tr??ng kh?ng ng?ng t?ng c??ng giao l?u h?p tác v? giáo d?c qu?c t? toàn di?n. Cho ??n nay, ?? x?y d?ng quan h? giao l?u h?p tác v?i h?n 190 ??i h?c và c? c?u h?c thu?t, v?n hoá trong h?n 32 qu?c gia và khu v?c g?m M?, Anh, Pháp, ??c, T?y Ban Nha, ?, Ca-na-?a, ?c, Nh?t, Nga, Vi?t Nam, Ma-lai-xia, In-??-nê-xia, Thái Lan, Hàn Qu?c, Chi-li, Cu-ba, Mê-hi-c? và H?ng K?ng, ?o M?n, ?ài Loan. ?? m? 3 H?c vi?n Kh?ng T? ? n??c ngoài là H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Sapporo Nh?t B?n, H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Ural Nga, H?c vi?n Kh?ng T? Thiên chúa giáo St. Mary Pê-ru.

Th?ng tin ph?c v?

 • Phòng Qu?n lí sinh viên: 86-020-36204409, 86-020-39328009
 • Phòng Qu?n lí sau ??i h?c: 86-020-36207044, 86-020-39328072
 • Phòng Giáo v?: 86-020-36209420, 86-020-39328937
 • Phòng Tuy?n sinh: 86-020-36204310
 • Trung t?m h??ng nghi?p: 86-020-36209532,86-020-39328002
 • Phòng Giao l?u và h?p tác Qu?c t?: 86-020-36207047, 86-020-39328198
 • Phòng th? kí c?a H?i C?u sinh viên, ?y ban qu?n tr?, Qu? Phát tri?n giáo d?c: 86-020-36209995
 • H?c vi?n Giáo d?c Th??ng xuyên và c?ng khai: 86-020-36207225
 • H?c vi?n Qu?c tê: 86-020-36207152
 • H?c vi?n Giáo d?c L?u h?c sinh: 86-020-36207141,86-020-36207142
 • XML 地图 | Sitemap 地图